Bồ tát tại gia (thêm phần 93)

Giảng Kinh Ưu Bà Tắc Giới: Bồ tát tại gia phần 1 đến phần 93 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 06/07/2019 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

YouTube Video

source https://www.niemphat.vn/bo-tat-tai-gia/

Published by Niệm Phật

Niệm Phật là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà Facebook: https://www.facebook.com/www.niemphat.vn Twitter: https://twitter.com/niem_phatvn Linkedin: https://www.linkedin.com/in/niemphatvn/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: